Digte (1847)

        Første Deel
        
        Motto
        Mit første Digt
        Klintekorset
        Den eenlige Brud
        Ynglingen i den store Stad
        Min Yndlingsdal
        Gjenfærd
        La Cours Død
        Ellekongen
        Dykkeren
        Skieløberen
        Klaveerspillerinden
        Bjørnkjærs Ruiner
        Najaden
        Skibbrudet
        Hjemvee
        
        Schveitzeren i Paris
        Provençalen i Engelland
        Araberen i Schveitz
        Huroneren i Arabien
        Hollænderen i Norge
        Nordmanden i Holland
        Kjær est du Fødeland, sødt er dit Navn
        Til Glæden
        Til Sorgen
        Til Valmuen
        Skjaldens Embede
        Digterrang
        Livet
        
        En Reise
        En Seilads
        Et Spil
        Et Gjæstebud
        En Jagt
        En Have
        Et Skuespil
        En Skole
        En Krig
        En Drøm
        Doxologia
        Til en ung tungsindig Digter
        Den unge Lærkes Foraarssang
        Den gamle Lærkes Efteraarssang
        Nytaarsmorgen
        Natten paa Jellingehøje
        
        Aften
        Midnat
        Morgen
        Til det gjenfødte Grækenland
        Nygrækernes Sejershymne
        Ipsara
        Navarinoslaget
        De Indmurede
        Faderkjerlighed
        Snedkersang
        Laternen og Fyret
        Juletanker
        Skovplanteren
        Bautastene
        
        Til Danmarks Ungdom
        Saxo
        Snorro
        Niels Ebbesen
        Tygge Brahe
        Griffenfeld
        Niels og Jens Juel
        Morten Borup
        Holberg
        Tyge Rothe
        Bernstorff
        Tode
        Birckner
        Schieldrup
        v. Westen
        Pfingsten
        Holm
        Buhl
        Qvistgaard
        Knud Henneberg
        Ole Worm
        Søren Kanne
        Kong Frederik den Sjette
        Anden Deel
        
        Jyllandsrejse i sex Døgn
        
        Forsang
        Første Døgn
        Andet Døgn
        Tredie Døgn
        Fjerde Døgn
        Femte Døgn
        Sjette Døgn
        Blandede Digte og Oversættelser
        
        Digterens Lyksalighed
        Adskillige Evigheder
        Rang og Fortjenester
        Vildbassen og Væderen
        Bien og Myggen
        En Gaade
        Et af Horatses Breve til Mæcenas
        Jægersange
        Aristarchos autodidactos eller en kort og grundig Anviisning til at lære sig selv det æsthetiske Recensenterie
        I dag og Imorgen
        Imorgen
        Tiden, Kjerligheden og Venskab
        Hvo har Ret?
        Vennen i Nød
        Vennen i Nød
        Den sande Lykke
        Angelica Catalani
        Ode til Løgnen
        Den største Nar
        Politisk Gnavpose
        Kjerlighed og Whist
        Kjerlighedsdalen
        Hedelærkens Velkommenhjem til Nattergalen
        Robin Hood
        Haarlokken. (Episk Digt i 5 Sange efter Pope)
        
        Første Sang
        Anden Sang
        Tredie Sang
        Fjerde Sang
        Femte Sang
        Farvel til min første Kjereste
        Prologer og Lejlighedsdigte
        
        Ved Forestillingen af en Forfatters første dramatiske Forsøg
        Stambogsstykke
        I en ung Piges Stambog
        Sneeklokken
        Epilog
        Prolog
        Holbergs Minde
        Epilog
        Kjædebrev
        Til B. S. Ingemann 1815
        Epilog
        Vise til en Farvers Bryllup
        Epilog
        Amors Udskrivning
        Avertissement
        Nytaarsønsker
        Den 15. Juni 1830 i Randers
        Den 28de Mai 1839
        Hans Brøckner i Elbek
        Carl Fischer
        Stengel
        En Morgenscene ved Vildsted Sø
        Farvel, Hans Christian!
        Over en værdig Kone
        Sophie Amalie
        Ossianske Elegier
        
        Til Aftenstjernen
        Til Maanen
        Til Solen
        Ossians Svanesang
        Danske Folkeviser
        
        En ganske ny Vise om Tym Sællandsfa'r
        Christian den Fjerde i Søslaget ved Femern
        Et dansk Kløverblad
        Prinds Christian
        Peder Lykke
        En ganske ny Vise om en Kroermand og han Søn
        Krigssange
        Natten før Slaget
        Himmelbjergssange
        Din Skaal og min Skaal
        Hymne efter en Sygdom
        Til mine Velgjørere
        Mit Modersmaal