Digte

Ordnet efter førstelinie

A haar tjent Jens Masen (Jeppe Aakjær)

A kam op ad Resendaal (Jeppe Aakjær)

Abildtræet i Skoven staaer (B.S. Ingemann)

Abraham sad i Mamre-Lund (N.F.S. Grundtvig)

Abraham tog sig en Hustru, som hed Ketura (Bibelen )

Abraham var blevet gammel og til Aars (Bibelen )

Abram var meget rig paa Kvæghjorde (Bibelen )

Abrams Hustru Saraj fødte ham intet Barn (Bibelen )

Ach Amaryllis har du nu (Søren Terkelsen)

Ach kunde jeg mig ned i Jesu sødhed senke (H.A. Brorson)

Ach min rose visner bort (H.A. Brorson)

Ach! HErre see (Thomas Kingo)

Ach! min JEsu, jeg maa klage (Thomas Kingo)

Ach! vidste du, som gaaer i syndens lenke (H.A. Brorson)

Adam gik i frydens lund (H.A. Brorson)

Adam kendte sin Hustru Eva, og hun blev frugtsommelig (Bibelen )

Adam, Set Enosj (Bibelen )

Af alle mine Drømme (Sophus Claussen)

Af alle Ord (Vilhelm Bergsøe)

Af alle Tanker, som en Pen (Jens Baggesen)

Af alle Tanker, som en Pen (Jens Baggesen)

Af det violette og røde Purpurgarn og det karmoisinrøde Garn (Bibelen )

Af disse Kvaler har jeg faaet Krop (Johannes Dam)

Af fiint udførte Laster (Johan Herman Wessel)

Af Fire var ingen den anden uliig (Ambrosius Stub)

Af fyldte Bægre vinkes vi (Frederik Høegh-Guldberg)

Af Garderobe har hun ikke mer paa (Sophus Claussen)

Af Guld og Sølv, af Sølv og Guld (Sophus Claussen)

Af Høiheden oprundet er (N.F.S. Grundtvig)

Af Kalke gør man Sværd og Hjælme her (Johannes Dam)

Af Kilderne smaa (Hans Vilhelm Kaalund)

Af Krigens Trommer og Trompeter skræmmet (Emil Aarestrup)

Af Leonardo mindes jeg et Billed (Georg Brandes)

Af Lyst til Vidskab uden Mage (N.F.S. Grundtvig)

Af mangen gravitetisk Sjæl, hvor tidt (Emil Aarestrup)

Af nærværende Cujon (Johan Herman Wessel)

Af Recensent faar man Navnet nu (Hans Vilhelm Kaalund)

Af Rhythmer i Castagnetter (H.C. Andersen)

Af Savn og Fryd, som brænder i mit eget Blod (Sophus Claussen)

Af Solens henflagrende Straaler (Sophus Claussen)

Af sorg der ej findes i Verden saa lidt (Steen Steensen Blicher)

Af Stenbruddet strækker en Skaberhaand sin Klo (Sophus Michaëlis)

Af Tre er den eene den anden ey liig (Ambrosius Stub)

Af ængstlig Længsel nu mit Hjerte gyser (Jens Baggesen)

Afholdenhed er en deilig Dyd (Johan Herman Wessel)

Afholdenhed! du Vises Dyd (Johan Herman Wessel)

Afsløret er Efraims Brøde, Samarias Ondskab (Bibelen )

Afsted min Baad, afsted min Baad (J.P. Jacobsen)

Afsted, før Solen tænder (J.P. Jacobsen)

Aft'nen er taaget - døsigt Lygterne brænde (H.C. Andersen)

Aften rød giør Morgen sød (N.F.S. Grundtvig)

Aftenen faldt paa den stille Jord (Thøger Larsen)

Aftenen kommer, den sorte Nat! (Viggo Stuckenberg)

Aftenröden farver din Grav! (Adam Oehlenschläger)

Aftenskæret er i Skyer begravet (Thøger Larsen)

Aftensolen gløder (Thøger Larsen)

Aftenvinde Svæve, svinde (Ludvig Bødtcher)

Agent Holck (Johan Herman Wessel)

Agnete hun ganger paa Højelands Bro (Folkeviser )

Agnete sidder paa den eensomme Strand (Adam Oehlenschläger)

Agnete var uskyldig (Jens Baggesen)

Ah! Hvo est Du, som hisset gynger (Steen Steensen Blicher)

Ak atter fulgte sig igjen (Ludvig Bødtcher)

Ak Fader! lad dit Ord og Aand (H.A. Brorson)

Ak ingen Sjæl, som lever, kan udstaa Ensomhed (Sophus Claussen)

Ak sig mig, Amor, hvis saa hjærtensgod (Johannes Dam)

Ak! Amaryllis har du slet (Anders Christensen Bording)

Ak! du sidder fjernt derude (Christian Winther)

Ak! hvem har vækket mig? - en Vogn paa Vejen (Viggo Stuckenberg)

Ak! jeg har sat mit Liv paa denne Terning (Georg Brandes)

Ak! omsonst mig selv jeg Usle dølger (Jens Baggesen)

Ak, bedste Hr. Cornilsen! (Christian Winther)

Ak, den unge Svæven, ak, den lange Favnen (Sophus Claussen)

Ak, det herlige Lys er slukket (Hans Vilhelm Kaalund)

Ak, det var en tung Forfatning (Emil Aarestrup)

Ak, fandt jeg i Ørkenen et Herberg for Vandringsmænd (Bibelen )

Ak, Florenz, Florenz, alle dine Kampe! (Viggo Stuckenberg)

Ak, gode Kære, sæt Dem hen og syng mig en Sang (Holger Drachmann)

Ak, Himlen staaer med Graat i Graat! (H.C. Andersen)

Ak, hvad er det hele? (Viggo Stuckenberg)

Ak, hvad er vel min svage Sang (Ludvig Bødtcher)

Ak, hvem der havde en Hue (Holger Drachmann)

Ak, hvor romantisk smiler dog det Bjælkehuus i Dalen! (H.C. Andersen)

Ak, jeg er bleven fattig, derfor rutter (Carl Ploug)

Ak, Kosakken ligger fuld i Grøften (Thor Lange)

Ak, naar Døden løser op (Sophus Claussen)

Ak, var der dog kun et eneste Sprog (H.C. Andersen)

Ak, vidste Du, hvor jeg har syndet (Vilhelm Bergsøe)

Akab fortalte nu Jesabel alt, hvad Elias havde gjort (Bibelen )

Akaz var tyve Aar gammel da han blev Konge (Bibelen )

Al den Frugt, mit Hjærte plukked, blev mig vammel! (Viggo Stuckenberg)

Al den ganske Christenhed (N.F.S. Grundtvig)

Al den Veemod og Smerte (Christian Winther)

Al Glæde er saa kort. Har en Muse ved vor Ild (Sophus Claussen)

Al Verden under Død og Dom (N.F.S. Grundtvig)

AL Verdens Frelser-mand Regent i Himmelen (Dorothe Engelbretsdatter)

Al Verdens Synd er sonet ud (N.F.S. Grundtvig)

Aldrig er jeg uden Vaade (Thomas Kingo)

Aldrig glemmer jeg den Morgenstund (Viggo Stuckenberg)

Aldrig glemmer jeg den skjønne Dag (Carl Bagger)

Aldrig glemmer jeg den skjønne Nat (Carl Bagger)

Aldrig jeg meere paa Verden vil tænke (H.A. Brorson)

Aldrig kand jeg sige (H.A. Brorson)

Aldrig krysted mig Søen saa fast i sin svulmende Favn (Adam Oehlenschläger)

Aldrig skal Dit Navn forgjettes i det høie Nord (Carsten Hauch)

Alff hand boer i Odderskiær (Anders Sørensen Vedel)

Alff hand er i Norge Land fød (Anders Sørensen Vedel)

All Øffrigheds Vold at være (Anders Sørensen Vedel)

Alle Christne Fødsels-Dag (N.F.S. Grundtvig)

Alle Christne sig fryde nu (N.F.S. Grundtvig)

Alle Christne siæle skynder (H.A. Brorson)

Alle de Bud, jeg i Dag paalægger dig (Bibelen )

Alle de smaa Fugle, i Skoven er (Folkeviser )

Alle de voksende Skygger (J.P. Jacobsen)

Alle de voksende Skygger (J.P. Jacobsen)

Alle de øvrige Guder og Stridsvognshelte tilhobe (Christian Wilster)

Alle de, som ere Trælle under Aag (Bibelen )

Alle disse gule Blomster (Viggo Stuckenberg)

Alle Folk i Maypures (Emil Aarestrup)

Alle Folkeslag, klap i Hænderne, bryd ud i jublende Lovsang for Gud! (Bibelen )

Alle Instrumenterne rømmer sig nu (Sophus Claussen)

Alle Instrumenterne rømmer sig nu (Sophus Claussen)

Alle Israeliter blev indført i Slægtebøger (Bibelen )

Alle Kilder aabner sig (Holger Drachmann)

Alle Klokker bringer fjernt (Holger Drachmann)

Alle Skovens Træer skingre (Emil Aarestrup)

Alle smaa Fule i Skoffuen ere (Anders Sørensen Vedel)

Alle Smaablomster, trip, trip, trip (J.P. Jacobsen)

Alle Ting er underlige (N.F.S. Grundtvig)

Alle Veje maanskinshvide (Sophus Claussen)

Allerskiønnest' at jeg dig (Søren Terkelsen)

Allons! Allons! Courage! Courage! Courage! (Adam Oehlenschläger)

Almagts Ord, du store Anker (Johannes Ewald)

Almindelig er Christi Kirke (N.F.S. Grundtvig)

Alt da jeg var en Purk (N.T. Bruun)

Alt Dagens Melodrama sig udfolder (Emil Aarestrup)

Alt det Skjønne forgaaer, at Aanden ikke skal nøies (A.W. Schack von Staffeldt)

Alt det, som i Ungdommen glæde os kan (Johan Herman Wessel)

Alt dækker Nattens vide (Ernst von der Recke)

Alt er stille, Maanen kaster (Henrik Hertz)

Alt er saa stille! Kun Tonerne klinge (Vilhelm Bergsøe)

Alt er tyst, som Fredens Stund før Freden brydes (Georg Brandes)

Alt Folket i Juda tog saa Uzzija (Bibelen )

Alt har sin Stund og hver en Ting under Himmelen sin Tid (Bibelen )

Alt hvad der dybt greb i min Kjærlighed (H.C. Andersen)

Alt hvad Fornuften overgaaer (N.F.S. Grundtvig)

Alt hvad som Fuglevinger fik (N.F.S. Grundtvig)

Alt i Verden koster Møie (Oluf Christian Olufsen)

Alt kommer an paa Vinden til Søes, tit pludselig slaaer den (Adam Oehlenschläger)

Alt længe disse Blade laae (Christian Winther)

ALt Nyt som sielden skeer! Her hid hvem da vil see (Dorothe Engelbretsdatter)

Alt ofte vandt den grønne Vaar (Thøger Larsen)

Alt paa den vilde Hede (N.F.S. Grundtvig)

Alt rasler Nøglen i de tunge Døre (Adam Oehlenschläger)

Alt Skoven saa prud udi Blomster staaer (Adam Oehlenschläger)

Alt Sommerland ligger mørkt og fladt (Sophus Claussen)

Alt, hvad jeg længes efter (Sophus Claussen)

Alt, som er Blomst paa Jorden (Sophus Claussen)

Alt, som fødes, Døden naar (Johannes Dam)

Alt, som Tidens Gnister slukkes ud (Jens Baggesen)

Altid frejdig, naar Du gaar (Christian Richardt)

Alting aff Gud, i Himmel oc Jord (Anders Sørensen Vedel)

Alting bagvendt og forkludret! (Emil Aarestrup)

Alting i en Cirkel gaaer (Johan Herman Wessel)

Alting paa Jorden er kun Fjas (Knud Lyne Rahbek)

Alting skifter om, alt er byttet om (Sophus Claussen)

Alting skifter om, alt er byttet om (Sophus Claussen)

Alting slukkes og døer (Herman Bang)

Alting, siger Salomon, haver sin Tid (Knud Lyne Rahbek)

Altsaa for Førstegang til et Natteherberg jeg ruller (Adam Oehlenschläger)

Altsaa retfærdiggjorte af Tro have vi Fred med Gud ved vor Herre Jesus Krist (Bibelen )

Altsaa skal jeg da nu forlade mit Hiem, og en Reise (Adam Oehlenschläger)

Alverden er syg, Alverden er mat (Hans Vilhelm Kaalund)

Alverden jeg gavner (H.C. Andersen)

Alverden mig belærer, man mener det saa godt! (H.C. Andersen)

Alverdens store Ophav skabte alt (Johannes Dam)

Amagerbonden har hollandsk Blod (H.C. Andersen)

Amazja var fem og tyve Aar gammel (Bibelen )

Amici! Viisdomstimen slaaer for Eder (Jacob J. Dampe)

Amor (Herman Bang)

Amor mihi vitam donat (Johan Ludvig Heiberg)

Amor var syg - han laae og vreed (Emil Aarestrup)

Anden Gang opstod i Aanden (N.F.S. Grundtvig)

Anders ligger i Karlerum (Thøger Larsen)

Andet synes / andet være (Peder Syv)

Andre troe, det er nok (Carsten Hauch)

Anemone, skær og hvid (Vilhelm Gregersen)

Anemoner og Solskin og Knopper (Viggo Stuckenberg)

Anka! Anka! søvnløs éne (Sophus Claussen)

Anna var i Anders kjær, men knibsk alligevel (Jeppe Aakjær)

Ansgar han laae paa Sotteseng (N.F.S. Grundtvig)

Apollon rigt bestraale (Thøger Larsen)

Apostlerne sad i Jerusalem (N.F.S. Grundtvig)

April det var, men sommervarm var Luften (Georg Brandes)

April er kommen, - i de græske Lande (Ludvig Bødtcher)

Aprilis du smukke! du deilige Vaar! (Tøger Reenberg)

Arance! arance vuole? vuole arance? (Sophus Claussen)

Areus siger, at han kan styre Afaistos med Vold. (Thøger Larsen)

Arme Skrog gaaer i Tog (H.A. Brorson)

Arons Sønner, delte i Skifter, var (Bibelen )

As-Odin ud med Hænir drog (Adam Oehlenschläger)

Asbjørn løb fra sin Hytte (Emil Aarestrup)

Aserne lo (Viggo Stuckenberg)

At al Verdens Levemaade (Søren Hempel)

At Alperne vil speile sig i Beltet (Emil Aarestrup)

At Baggesen endnu, min Adler! lever (Jens Baggesen)

At Danmark er et lidet Land (Johan Ludvig Heiberg)

At den Skade skulde ske ... det var slemt for dig og mig (Sophus Claussen)

At det er gaaet dig som mig, Veninde! (Adam Oehlenschläger)

At efter Lov og Regler ei du skriver (Jens Baggesen)

At elske Tugt er at elske Kundskab, at hade Revselse er dumt (Bibelen )

At gavne og fornøie (Johan Herman Wessel)

At giftes vel og gifte sig (Christian Falster)

At ikke jeg forlængst har hængt mig (Emil Aarestrup)

At ingen Tid og intet Land (Jens Baggesen)

At Intet er saa sundt, som Glæde (Knud Lyne Rahbek)

At jeg ikke blot, hvad Mængden hylder (Jens Baggesen)

At ligne Livet ved et Gjæstebud (Steen Steensen Blicher)

At Lænestolen, hvor hendes Haandled har hvilt i Timer! (Sophus Claussen)

At man hvem, og hvor hun er, endnu (Jens Baggesen)

At Mennesker af Dyr saa tidt (Johan Herman Wessel)

At mødes, at skilles og savne (N.T. Bruun)

At Nattergalens Sang og Droslens Slag (H.C. Andersen)

At opmuntre Folk til at drikke (Adam Oehlenschläger)

At oversætte Byron!« - Søde Bro'er! (Carl Bagger)

At Politiken er et Spil (Steen Steensen Blicher)

At sige Verden ret Farvel (N.F.S. Grundtvig)

At Skrædder i Korsøer et Skrædder-Embryon (Jens Baggesen)

At Smørrebrød er ikke Mad (Johan Herman Wessel)

At snitte smukt i Træ, en Gud Dig lærte (H.C. Andersen)

At udbringe Skaaler er ej mit Fag (Hans Vilhelm Kaalund)

At varetage Folkets dyre Skat (Emil Aarestrup)

At Verden for mig præke maa (Oluf Christian Olufsen)

At Verden til Feide har udrustet sig (Knud Lyne Rahbek)

At vi ere Børn tilsammen (Knud Lyne Rahbek)

Atter en Vinter er svunden (Viggo Stuckenberg)

Atter et Sorgens Bud dig bragte den vingede Snekke (Emil Aarestrup)

Atter et Aar med dets Byrder og Gaver (Thøger Larsen)

Atter jeg gik i den sludfyldte By (Sophus Claussen)

Atter jeg skuer dig hist, du dig nærmer, du rynkede Gubbe! (Adam Oehlenschläger)

Atter løftede jeg mine Øjne og skuede (Bibelen )

Atter vinker du mig, forvildet omvankende Muse (A.W. Schack von Staffeldt)

Atthis, jeg elskede dig engang (Thøger Larsen)

Aurelia redte sit mulmsorte Haar (Thøger Larsen)

Ave Maria lød fra Klostrets Hal (Ludvig Bødtcher)

Vælg begyndelsesbogstav:

Tegn A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø Å